Matematické (aritmetické) operace

AndreaAndrea

Matematické operace patří mezi nejzákladnější a nejuniverzálnější rysy jakéhokoli programovacího jazyka. Binární aritmetické operace zapisujeme v infixové notaci, tedy 1 + 1, 3 * 5, jak jsme zvyklí zapisovat aritmetiku ze základní školy.

Operátor Jméno Arita Ukázka
+ Součet binární x + y
- Rozdíl binární x - y
* Součin binární x * y
/ Podíl binární x / y
% Dělení modulo binární x % y
** Umocňování binární x ** y

Aritmetické operátory můžeme dobře kombinovat s operátorem přiřazení +=, *= , -=, /=.

Operátor sčítání (Addition) +

Operátor sčítání je velmi užitečný pro různé úlohy jako je sčítání čísel a překvapivě zároveň slouží ke spojování řetězců (konkatenační operátor).

Potenciálně nechtěná konverze typů

Konverze typů nás může trochu zmást. Když jsou oba operandy stringy, operátor sčítání je spojí do jednoho řetězce.

console.log('1' + '2');  // "12"

Pokud je jeden z operandů řetězec a druhý je číslo, JavaScript automaticky převede číslo na řetězec a operátor sčítání je spojí do jednoho řetězce.

console.log('1' + 2);  // "12"

Operátor odpočítání (Subtraction) -

Operátor odčítání - se používá k odečítání druhého čísla od prvního.

Operátor multiplikace (Multiplication) *

Používá se k matematickému násobení dvou čísel.

Operátor dělení (Division) /

Používá se k dělení jednoho čísla druhým.

Operátor dělení má několik důležitých věcí, na které je třeba si dát pozor:

  • Pokud dělíte nulou, JavaScript vrátí Infinity (nekonečno).
  • Pokud dělíte nekonečno nulou, JavaScript vrátí NaN (Not a Number).

Operace modulo (Remainder) %

Operace modulo % se používá k výpočtu zbytku po dělení jednoho čísla druhým.

Exponenciální (Exponentiation) operátor **

Operátor ** se v JavaScriptu používá k výpočtu mocniny z daného čísla. Operátor exponentu je ekvivalentní funkci Math.pow.

Je třeba mít na paměti, že operátor exponentu je relativně novou součástí JavaScriptu (ES2016) a nemusí být podporována ve všech prohlížečích, takže pokud potřebujete zajistit plnou kompatibilitu s různými prohlížeči, můžete použít funkci Math.pow() namísto operátoru exponentu.

Matematické funkce

Kromě základních matematických operací můžete v JavaScriptu také používat různé matematické funkce, jako je například Math.abs() pro získání absolutní hodnoty čísla, Math.round() pro zaokrouhlení čísla na nejbližší celé číslo atd.

console.log(Math.abs(-10));  // 10
console.log(Math.round(3.14));  // 3
console.log(Math.ceil(3.14));  // 4
console.log(Math.floor(3.14));  // 3