Základní objekt

AndreaAndrea

V JavaScriptu existuje konstrukt základní objekt "Object". Tento objekt je speciální objekt z kterého jsou dědí všechny ostatní objekty a poskytuje jim základní metody a vlastnosti.

Objekt Object také poskytuje několik metod a vlastností, které můžete použít pro práci s objekty v JavaScriptu, jako například:

  • Vytvoření nového objektu: Object.create() vytvoří nový objekt s daným prototypem, a v dalším volitelném argumentu se specifikovanými vlastnostmi vlastností
  • Sjednocení objektů Object.assign() je užitečná metoda pro kopírování vlastností mezi objekty

Ostatní

  • Object.defineProperty(): definuje novou nebo existující vlastnost objektu a její vlastnosti atributů
  • Object.defineProperties(): definuje nové nebo existující vlastnosti objektu a jejich vlastnosti atributů
  • Object.entries(): vrátí pole dvojic klíč/hodnota pro vlastnosti objektu
  • Object.freeze(): zablokuje objekt a všechny jeho podobjekty, takže nelze měnit jejich vlastnosti

Toto je pouze malý výčet některých z funkcí a vlastností, které Object poskytuje.

Jištění o jakou jde instanci

Operátor instanceof se používá k porovnávání, zda je hodnota nebo objekt instance určitého typu nebo konstruktoru.

(function() {}) instanceof Object   // vrátí true
new Boolean(true) instanceof Object // vrátí true

const arr = [1, 2, 3];
console.log(arr instanceof Array); // true
console.log(arr instanceof Object); // true

Ke zjišťování informací o objektech slouží i metoda Object.prototype.toString.call

Dalšími základními objekty v JavaScriptu jsou například "Array" (pole), "String" (řetězec), "Number" (číslo) a "Boolean" (logická hodnota). Tyto objekty poskytují speciální metody a vlastnosti pro práci s jejich specifickými datovými typy.

používají se s new nepoužívají se s new
Object String
Array Number
FunctionBoolean
Date
Error

Příklad

Můžete vytvořit nový objekt pomocí konstruktoru Object nebo pomocí literalu objektu .

// konstruktor Object
let obj = new Object();

// literal objekt
let obj2 = {};