Naučte se

Operátory v JavaScriptu

Jakmile se naučíte deklarovat a inicializovat proměnné, tak pak je budete chtít i modifikovat.

Operátor můžeme chápat jako speciální druh funkce, která bývá součástí samotného jazyka. Tato funkce bývá jednoduchá a je velmi často používané, takže bylo praktické pro ni zavést i speciální syntaxi (tzv. syntaktický cukr). Příkladem jsou matematický operátor +, který nevoláme jako +(a,b) nebo add(a,b), ale jak jsme přirozeně zvyklí ze školy na infixový zápis a + b.

U operátorů máme oproti funkcím ještě jednu zvláštnost, a to tu, že argumentům říkáme operandy. Operand je vstupní hodnota operace nebo operátoru.

Počet operandů, které jsou u dané operace (operátoru) potřeba se nazývá arita a určuje se z ní podoba syntaxe.

  • unární s jedním operandem
  • binární s dvěma operandy, infixová syntaxe.
  • ternární se třemi operandy.

Operátory se mohou objevovat v infixové, prefixové a postfixové podobě. Což znamená, že znak operatoru je buď před, za nebo mezi operátory.

Jak můžeme do sebe skládat funkce, tak můžeme do sebe skládat i operátory. Ty se ale vykonávají podle priority jednotlivých operátorů. Operátory s vyšší prioritou jsou vykonány dříve, než operátory s prioritou nižší. Obdobně je tomu třeba i v matematice, kdy má násobení přednost před sčítáním.

Operátory přiřazení a porovnání

V samostatném články rozebíráme nejpoužívanější operátor přiřazení a srovnávací operátory.

Aritmetické operátory

JavaScript obsahuje základní aritmetické operátory aplikovatelné na čísla či proměnné, popř. na řetězce převedené automaticky na čísla. Čísla v JavaScriptu jsou vždy uložena jako čísla s plovoucí desetinnou čárkou. Základní aritmetické operace jsou součet, rozdíl, součin, podíl (neceločíselný), zbytek po dělení, umocnění.

Operátor Jméno Arita Ukázka
+ Součet binární x + y
- Rozdíl binární x - y
* Součin binární x * y
/ Podíl binární x / y
% Dělení modulo binární x % y
** Umocňování binární x ** y

Binární aritmetické operace zapisujeme v infixové notaci, tedy 1 + 1, 3 * 5, jak jsme zvyklí zapisovat aritmetiku ze základní školy. Aritmetické operátory jde také dobře kombinovat s operátorem přiřazení +=, *= , -=, /=.

Operátor inkrementace a dekrementace

Pokud proměnnou inkrementujeme, znamená to, že její hodnotu zvýšíme o 1. Naopak dekrementovat známená snižit hodnotu o 1. V samostatném díle se věnujeme odečtení jedničky, který se často používá v cyklech. U inkrementálního a dekrementálního operátoru dochází k side-effectu na který si musíme dát pozor.

Logické operátory

Bez výrokové logiky by programovací jazyky neexistovali, a ani počítače. Jedna z nejběžnějších operací, se kterou se musí počítač vypořádat jsou logické výroky, na které můžeme odpovědět ano nebo ne. A praktické je umět tyhle výroky skládat dohromady pomocí výrokových spojek ¬, ∧, ∨.

Operátor Jméno Arita Ukázka
&& Spojka a binární x && y
|| Spojka nebo binární x || y
! Negace unární !a

Bitové operátory

Uspořádání

Uspořádání je zajimavý koncept, který je obecnější než se na první pohled může zdát. Operátory porovnávání mají vždy dva operandy, které se budou porovnávat.

U čísel je intuice jednoduchá, jednotlivá čísla si můžeme představit jak jdou zasebou na číselné ose a když si náhodně zvolíme dvě různé čísla, vždy dokážeme říct, které z nich je víc napravo nebo nalevo.

Můžeme však uspořádat i řetězce, tomuto uspořádání se říká lexigrafické uspořádání.

Operátor Jméno Arita Ukázka
> Větší než y binární x > y
>= Větší nebo rovno než y binární x >= y
< Menší než binární x < y
<= Menší než binární x <= y

Ternární operátor

Podmínkový operátor.

Související